Regeling tolkenvergoeding Twente

Huisartspraktijken in het werkgebied Twente kunnen met gebruik van de klantcode kosteloos gebruik maken van de regeling voor de tolkentelefoon van Global Talk.

Regeling tolkenvergoeding regio Twente

Zoals bekend is de vergoeding van tolkendiensten per 2012 vervallen. De inzet van tolken voor asielzoekers blijft vooralsnog vergoed door de overheid: op de website van RMA Healthcare vindt u meer informatie over de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) en de manier waarop u een dienst kunt aanvragen. Voor overige anderstaligen in de praktijk is de Stichting AOF Twente van mening dat deze maatregel de kwaliteit van de zorg aan veel mensen uit een toch al kwetsbare groep verder onder druk zet en daarmee tegelijkertijd ook de druk in de huisartsenpraktijk verhoogt.

Om die reden stelt het Achterstandsfonds een vergoeding beschikbaar voor kosten van het gebruik van een tolkentelefoon voor anderstaligen in de praktijk en hanteert daarvoor de volgende criteria:

  • Kosten van ad hoc telefonische tolkendiensten en gereserveerde telefonische tolkendiensten worden vergoed.
  • Alleen kosten van professionele tolkendiensten van Global Talk worden vergoed.
  • Deze regeling is van toepassing op alle huisartsen werkzaam in het gebied Twente.

Dit betekent dat voor de tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen u zelf de rekening ontvangt.

Geen administratie

Met Global Talk is afgesproken dat ad hoc en gereserveerde telefonische tolkendiensten aan huisartsen in een maandelijkse verzamelfactuur aan het AOF Twente worden doorberekend. Op die manier hoeft u geen administratieve handelingen te verrichten. Om controle op het budget en de facturering te kunnen houden, wordt u bij het regelen van een telefonische tolkendienst om informatie gevraagd.

In de praktijk betekent dat het volgende:

1. U belt met Global Talk via telefoonnummer 088 – 255 52 22.

2. U krijgt de vraag om uw klantcode in te toetsen. Toets de code 458900 (dit is de code van het AOF Twente) gevolgd door #. Er volgt een keuzemenu.

3. U krijgt eerst de vraag: 

  • Betreft het een levensbedreigende situatie, kies 9.
  • Betreft het een patiënt met een COA zorgnummer, kies 1 (u wordt dan doorverbonden naar Livewords, de overheid vergoedt in dat geval de tolkdienst).
  • Zo niet, kies 2.

4. De volgende vraag is:

  • Heeft u op dit moment een tolk nodig, kies 1.
  • Wilt u een tolk reserveren of heeft u een andere vraag, kies 2. (Een tolk reserveren heeft niet de voorkeur van het AOF, zie hieronder bij overige diensten.)

5. U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:

  • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkendienst wordt gevraagd.
  • Postcode en huisnummer van praktijkadres.

Na het geven van deze informatie wordt u verder geholpen door de medewerkers van Global Talk. U heeft in ca. 98% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Voor de goede orde

Het AOF Twente vergoedt de kosten van de ad hoc telefonische tolkentelefoon voor alle huisartsen in Twente. Wilt u gebruik maken van het aanbod van het AOF Twente? Dat kan ALLEEN als u de genoemde klantcode (458900) doorgeeft. Met Global Talk is afgesproken dat zij op basis van de aanvragen met klantcode maandelijks een verzamelfactuur naar het AOF Twente sturen. Op die manier hoeft u ook geen administratieve handelingen te verrichten. Om wel controle op het budget en de facturering te kunnen houden wordt u bij het regelen van een telefonische tolkendienst om informatie gevraagd. Geeft u geen code door? Dan stuurt Global Talk de factuur naar uw praktijk en kunt u deze factuur niet declareren bij het fonds.

Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkendienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Overige diensten Global Talk

Naast de ad hoc telefonische tolkendiensten, waarvan de huisarts altijd gebruik kan maken, biedt Global Talk ook andere diensten aan zoals tolk ter plaatse, vertalen van teksten of congrestolken. Deze worden niet standaard vergoed door het fonds, maar hiervoor kan wel vooraf toestemming worden gevraagd bij het achterstandsfonds. Dit kan door een mail te sturen naar m.vrielink@lhv.nl.

Het is ook mogelijk een telefonische tolkendienst tevoren te reserveren. Deze tolkendienst wordt door het AOF afgeraden omdat er kosten in rekening worden gebracht vanaf het gereserveerde tijdstip. Indien er later wordt ingebeld (bijv. door uitloop van het spreekuur) worden de kosten vanaf het gereserveerde tijdstip berekend. Na 15 minuten wachten wordt de dienst automatisch geannuleerd (maar ook dan worden de kosten wel bij het AOF in rekening gebracht). Om deze redenen heeft dit niet onze voorkeur. Het is ook onnodig om tevoren te reserveren omdat u in ca 98% van de gevallen ook direct een tolk aan de telefoon krijgt als u direct een tolk nodig heeft.

 

Over het project

Communicatie en voorlichting
1 januari 2023 - 31 december 2023
Actief
11-09-2023

Over het fonds

AOF Twente