Stimuleringsbudget BBL-praktijkplekken

Een goed bemenst en goed functionerend assistententeam is de olie in de machine van de huisartsenpraktijk. Het is belangrijk dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn om nieuwe assistenten op te leiden.

Inleiding

Een goed bemenst en goed functionerend assistententeam is de olie in de machine van de huisartsenpraktijk. Het is belangrijk dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn om nieuwe assistenten op te leiden. Dat vergt een investering, maar levert ook veel op voor de arbeidsmarkt en daarmee direct ook voor huisartsen. In directe zin levert een stagiaire ook een concrete bijdrage in de praktijk. Dat geldt met name voor BBL-stagiaires, die 2 tot 4 dagen per week werken. Zij hebben een arbeidscontract volgend aan de CAO huisartsenzorg. Een BBL-opleiding duurt anderhalf tot twee jaar. Een praktijk die een BBL-er in dienst neemt, betaalt in sommige gevallen de opleiding en loonkosten en kan daarvoor aanspraak maken op kleine vergoedingen vanuit het Stagefonds Zorg en de subsidieregeling Praktijkleren. 

Dat betekent dat een praktijk voor een fulltimeplek ongeveer 25.000 euro kosten maakt. Meestal werkt een BBL-er parttime. De praktijk investeert tijd om de student te begeleiden en de student is niet 100% boventallig. De inzetbaarheid neemt gedurende de opleiding toe. BBL-ers leveren dus ook extra handen op in de praktijk én blijven na hun opleiding vaak werkzaam in die praktijk. Daar kunnen afspraken over worden gemaakt als de huisarts de opleiding betaalt. Het is waardevol als deze opleidingsplekken er óók in achterstandspraktijken zijn. Het AOF wil graag bijdragen aan het creëren van meer BBL-werkplekken en stelt daarom budget beschikbaar voor praktijken die een BBL-er in dienst nemen.

Regeling

  • Gedurende het eerste (kalender)jaar van de BBL-er vergoedt het AOF 50% van de werkgeverslasten, tot een maximum van €10.000,00 per BBL-werkplek.
  • Een praktijk kan voor maximaal één BBL-plek een aanvraag indienen.
  • Na toekenning wordt 50% van het toegekende budget na einde proeftijd van de BBL-er uitgekeerd. Na einde van het kalenderjaar wordt de resterende 50% uitgekeerd
  • Bij uitval gedurende het eerste kalenderjaar vindt een verrekening naar rato plaats.

Proces

  • De (voorlopige) aanvraag bij het AOF kan al worden ingediend voordat er een kandidaat voor de BBL-plek is. Nadat de aanvraag is toegekend, verplicht de praktijk zich te starten met de procedure.
  • Zodra een kandidaat wordt aangenomen, wordt een arbeidscontract volgens de CAO Huisartsenzorg opgemaakt. De kandidaat start met een proeftijd van één maand. Na het goed doorlopen van de proeftijd ontvangt het AOF het definitieve aanvraagformulier met de berekening van de werkgeverslasten en een kopie van het arbeidscontract. 
  • Na afloop van het kalenderjaar, of eerder indien de BBL-er onvoorzien stopt, ontvangt het AOF het tweede aanvraagformulier voor het resterende budget. De BBL-er ondertekent een verklaring van deelname.

Over het project

Organisatie van de praktijk
1 oktober 2022 - 1 april 2024
Actief
11-09-2023

Over het fonds

AOF Amsterdam en Almere
Logo