- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Landelijke actie Zorg om Zorg

Landelijke actiebijeenkomst op 11 oktober 2021

Interventies die samenwerking van de huisartsenzorg met het sociaal domein in achterstandswijken stimuleren verbeteren de ervaren gezondheid, verminderen zorgkosten, verbeteren de gezondheid in de wijk en verbeteren de werktevredenheid onder professionals. Ondanks dat het effectieve interventies zijn, blijven ze afhankelijk van projectfinanciering, waardoor er onzekerheid over voortzetting is. Op 11 oktober 2021 gingen deelnemers verder in op de vraag op welke manier deze interventies geborgd kunnen worden.

De belangrijkste opmerkingen van betrokken bij succesvolle samenwerkingsinterventies zijn:

 • De huisarts moet de tijd hebben om te overleggen; die tijd wordt nu niet gewaardeerd.
 • Een huisarts kan niet zelf met alle wijkprofessionals persoonlijk contact hebben. Dat moet georganiseerd worden. Zorg voor één aanspreekpunt.
 • Het gaat niet per se om derving van omzet, maar om een slimmere indeling van het spreekuur.
 • Het moet ingebed worden in een programma, waarin afspraken gemaakt worden met het sociaal domein en de gemeente over een structurele samenwerking

Kijkend naar de huidige inzet van middelen en passende zorg, zou de focus op achterstandswijken horen te liggen. Daar is in de huidige situatie geen sprake van passende zorg. Een andere inrichting van zorg en samenwerking voegt daar de meeste waarde toe en levert het meest op. Zorg bijvoorbeeld dat de middelen voor praktijken in achterstandswijken in de O&I geoormerkt zijn.
Lees hier het hele verslag van de bijeenkomst.

De samenwerking in het sociaal domein met de huisartsenzorg en de rol van zorgverzekeraars

Op 11 juni 2020 kwamen, op initiatief van de Achterstandsfondsen en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en betrokkenen van Krachtige Basiszorg online samen. Zij bespraken de samenwerking van de huisartsenzorg met de sociaalmaatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente en de rol die zorgverzekeraars hierin kunnen spelen.

Er zijn diverse initiatieven die de medisch-sociale wijksamenwerking stimuleren. Dat deze samenwerking noodzakelijk is, daar waren alle aanwezigen het over eens. Naast de toenemende vraag om uitrol van deze initiatieven, neemt ook de vraag naar een duurzame financiering toe.

Fred Schaaf, zorginkoper voor Zilveren Kruis in de regio West Nederland en Richard Starmans, huisarts en adviseur bij de Achterstandsfondsen, informeerden aanwezige zorgverzekeraars over het hoe en waarom van één van deze initiatieven; Krachtige basiszorg.
Daarnaast presenteerde Paulien van Hessen, bestuurder Stichting Amsterdamse gezondheidscentra een concept financieringsmodel voor Krachtige basiszorg.

Aanwezigen van DSW, Menzis, VGZ en Zorg & Zekerheid zijn positief over Krachtige basiszorg (Zilveren Kruis en CZ financieren Krachtige basiszorg samen met de vier grootstedelijke Achterstandsfondsen). De belangrijkste aandachtspunten waren de betrokkenheid van de gemeente (hoe krijg je ze aan tafel en wanneer op gemeentelijk niveau de sociale wijkteams niet goed zijn ingericht, heeft samenwerking niet zoveel effect) en wat de werkzame elementen zijn van Krachtige basiszorg. Het onderzoek van Nivel naar Krachtige basiszorg zal hier meer inzicht in bieden, zodat informatie over effectieve bouwstenen beschikbaar komt.

Landelijk initiëren de Achterstandsfondsen verdere gesprekken met verschillende betrokken partijen en stakeholders over de uitkomsten van het Nivel onderzoek.
Ook in ZN-verband wordt besproken hoe dit onderwerp verder opgepakt gaat worden. Waar ligt de behoefte bij zorgverzekeraars aan informatie en welke stappen willen zorgverzekeraars gezamenlijk zetten in de samenwerking huisartsenzorg en sociaal domein (zowel Krachtige basiszorg als andere concepten).

Bijeenkomst Samenwerking medisch en sociaal domein in achterstandswijken

Op 20 mei 2019 werden op de bijeenkomst Samenwerking medisch en sociaal domein in achterstandswijken bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vier initiatieven besproken die integrale samenwerking van zorg en het sociaal domein versterken. Het doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk te onderzoeken wat nodig is om deze initiatieven verder te helpen en hoe de bestaande aanpakken op de lange termijn structureel geborgd kunnen worden. Lees verder.

Meer tijd voor de patiënt? Huisartsenpraktijken in kwetsbare wijken gaan anders werken en organiseren

Op 4 februari 2019 organiseerden de Achterstandsfondsen in samenwerking met het programma Alles is Gezondheid… de derde editie van Zorg om zorg in Nederland.
Sinds de eerste en tweede Zorg om Zorg-bijeenkomsten is er meer aandacht en ook veel gebeurd voor achterstandsproblematiek. De derde bijeenkomst stond in het teken de uitbreiding van de werkwijze van Krachtige basiszorg naar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Zilveren Kruis en CZ ondersteunen deze uitbreiding samen met de Achterstandsfondsen uit de vier grote steden.
Duveken Voors, huisarts in gezondheidscentrum Slotermeer, sprak over de zorg aan onverzekerden, hoe dit is geregeld en wat verbeterd kan worden.
Wouter van Weers, huisarts in gezondheidscentrum Banne Buiksloot, presenteerde het tweejarig plan over hoe de huisartsenpraktijk aan de slag gaat met de werkwijze van Krachtige basiszorg.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst en de presentaties van Duveken Voors en Wouter van Weers. Klik hier voor het gezamenlijk persbericht van de Achterstandsfondsen en Zilveren Kruis. 

Tweede editie van Zorg om zorg in Nederland

Op 12 oktober 2017 was de tweede editie van Zorg om zorg in Nederland. Met huisartsen, koepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars peilden we de stand van zaken en bekeken we welke acties nodig zijn om gelijke zorg voor alle burgers te realiseren en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Klik hier voor het nieuwsbericht, het verslag en de presentaties: Toekomst van de huisartsenzorg in achterstandswijken; een tussenstand door Berthon Rikken, gevolgen van de nieuwe financiering huisartsenzorg 2018 door Linda Timmer en Meer tijd en Anders werken door Jacqueline van Riet. 

‘Meer tijd is effectief’

SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman en beleidsmedewerker Nina de Ridder brachten donderdag 27 juli jl een bezoek aan Gezondheidscentrum Oosthoek. Het centrum bevindt zich al jaren in een achterstandswijk in Amsterdam Oost. Lees hier het verslag van het werkbezoek.

Tweede kamerleden en medewerkers van VWS op praktijkbezoek

Tijdens het zomerreces en in de maand september gaan kamerleden en medewerkers van VWS op werkbezoek bij huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze draaien mee met de praktijk en gaan in gesprek met huisartsen, praktijkmedewerkers en mensen van het wijkteam over thema's als zorgmijden, onverzekerde verwarde mensen, zorg aan illegalen, samenwerking in de wijk en wat er nodig is voor de huisartsenzorg in achterstandswijken.

Achterstandsproblematiek regionaal onder aandacht

Het Utrechts Achterstandsfonds (UFA) en de diverse GEZ in achterstandswijken doen met het manifest Alle burgers hebben recht op gelijke zorg een oproep aan alle lokale partijen om mee te denken over betere organisatie en financiering van zorg in achterstandswijken.
Iedereen kan dit manifest tekenen: Manifest Alle burgers hebben recht op gelijke zorg.

Verschillende steden volgen het Utrechtse voorbeeld en brengen regionaal achterstandsproblematiek breder onder de aandacht.

Huisartsen in achterstandswijken hebben een andere en zwaardere populatie

Half maart kwamen medewerkers van VWS, de Achterstandsfondsen en een vertegenwoordiger van een aantal gezondheidscentra in de vier grote steden bijeen om elkaar te informeren, en het bespreken van de lopende ontwikkelingen. Lees hier het verslag.

LHV steunt de Achterstandsfondsen

Op 28 februari sprak een delegatie van huisartsen in achterstandswijken en de Achterstandsfondsen met voorzitter Ella Kalsbeek en bestuurslid Paulus Lips van de LHV. Lees hier het verslag.

Boodschap van de Achterstandsfondsen

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst 'Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’ hebben de Achterstandsfondsen de volgende boodschap geformuleerd. Lees hier verder.  

Bijeenkomst Zorg om zorg in Nederland, donderdag 2 februari 2017

Op donderdag 2 februari kwamen huisartsen uit achterstandswijken, huisartsenkoepels, overheid en zorgverzekeraars samen in de Rotterdamse Arminius kerk voor de bijeenkomst ‘Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’

Aanleiding voor de bijeenkomst is de overbelaste huisartsenzorg in wijken met een hoog percentage inwoners met slechte gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

De toekomstplannen van huisartsenkoepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars voorzien niet structureel in een adequate oplossing voor deze problematiek. Dit bevestigden aanwezige vertegenwoordigers van VNG, VWS, NZa, LHV en ZN. Alle betrokkenen moeten aan de slag. In november komen alle partijen weer samen. Dan moet duidelijk worden welke inspanningen partijen hebben gedaan met welk resultaat. Volg de ontwikkelingen op deze pagina.

 • Overleg over het vervolg van de O&I ontwikkelingen met de Achterstandsfondsen.
 • Inspanningen van de NZa om meer maatwerk en ruimte te creëren voor de achterstandsproblematiek.
 • De LHV zal meer aandacht geven aan achterstandswijken en gaat in gesprek met deze huisartsen.
 • Overleg met Tweede Kamerleden.
 • VWS medewerkers gaan op praktijkbezoek in om meer gevoel te krijgen waar het om gaat en om samen verder te werken. Achterstandsfondsen nemen het initiatief om dit te organiseren.
 • Overleg met de 4G geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ).
 • Overleg samenwerking ZonMW en de Achterstandsfondsen.

Verslag (uitgebreid)

Verslag (korte samenvatting)

Drie casus uit de huisartsenpraktijk (handout)

Presentatie Corinne Collette (Drie casus)

Presentatie Robert Verheij (Differentiatie inschrijftarief, zorgzwaarte)

Presentatie Edwin Velzel (O&I onderzoek)