- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Terugblik Goede voorbeelden 2021

Op 24 juni was de aftrap van de Goede voorbeelden Conferentie 2021. Huisartsen, betrokkenen van de Achterstandsfondsen en zorgverzekeraars volgden online de presentatie van vijf voorbeeldprojecten die de huisartsenzorg helpen in de samenwerking met partners in de wijk en de verbetering van de zorg voor hun patiënten. Op 5 juli was de tweede sessie die geheel in het teken stond van Krachtige basiszorg en op 25 november de derde. De vierde en laatste sessie was op 18 januari 2022. Hieronder vind je de presentaties.

Faciliteren Home- en Basisteams 
Dit project voor zorg- en welzijnsprofessionals in een wijk in Amsterdam Noord bevordert de samenwerking door middel van periodiek overleg aan de hand van inhoudelijke thema’s en casuïstiek. Mathilde Dijk is coördinator van het basisteam in Amsterdam Noord en kent zowel het sociaal als medisch domein in de wijk.
Het basisteam bestaat uit drie huisartsenpraktijken met negen huisartsen en de POH ouderen. Andere buurtorganisaties uit het sociaal domein sluiten afhankelijk van de thematiek aan bij het overleg. Iedereen is vrij om thema's, actualiteit en casuïstiek voor te dragen op de agenda. Eén keer per maand komen zij samen en formuleren afhankelijk van het thema actiepunten. Het basisteam is buurtgericht en versterkt de samenwerking. Professionals hebben korte lijnen en weten elkaar makkelijk te vinden.

Financiering
AOF Amsterdam financiert de uren van de coördinator en vacatiegelden voor de huisartsen. Vind hier de presentatie en contactgegevens over Faciliteren Home- en Basisteams

Health Battle
Het project Health Battle brengt buurtbewoners met leefstijlproblematiek duurzaam in beweging door onder andere het creëren van een groepsgevoel en veel gedeelde problematiek. Ingrid Sijmons is organisator en leefstijlcoach van de Health Battle.

Er is een intakeprocedure waarbij gekeken wordt of mensen in een groepsprogramma passen en of ze willen werken aan hun gezondheid. Vaak zijn er al gesprekken geweest met een welzijns- of beweegcoach. Ook komen mensen via doorverwijzing van de huisarts en (informele) buurtnetwerken. 
Dat de Health Battle werkt is onder andere te zien aan het hoge opkomstpercentage van meer dan 90%. Ook is de Health Battle een goede opstart voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Ingrid Sijmons vertelt dat in achterstandswijken zo’n 80% van de doorverwijzingen niet terechtkomen bij een GLI, of na twee of drie keer niet meer op komen dagen.

Waarom zij wil dat deelnemers doorstromen naar de GLI is, omdat de Health Battle een kickstart is. Vaak is er sprake van multi-problematiek en hebben mensen langer begeleiding nodig. In de Health Battle leren ze lotgenoten kennen, die vaak vrienden worden, en worden ze meer bewust van valkuilen en hun eigen kracht. Ze leren waar ze in de buurt laagdrempelig kunnen gaan bewegen en kunnen dat blijven doen tijdens de GLI.
De groepen zijn gemengd, maar Ingrid Sijmons geeft aan dat het in sommige situaties beter is om een aparte groep te vormen. Zo zijn twee Marokkaanse vrouwengroepen gestart die elkaar onderling helpen met vertalen tijdens het programma. Vanuit de Health Battle wordt gekeken hoe er zoveel mogelijk kan worden aangesloten bij de vraag en realiteit van het moment.

Vind hier de presentatie, link naar de website en contactgegevens over de Health Battle.

In deze film zie je wat de Health Battle inhoudt.

Afgelopen jaar is door de pandemie de Health Battle aangepast. Dit is te zien in dit filmpje.

Financiering
In het verleden hebben meerdere huisartsen in Amsterdam Noord aangegeven dat zij de Health Battle als voorziening in de wijk wilden. Via AOF Amsterdam is destijds subsidie aangevraagd. Duurzame financiering is nog niet goed geregeld. Kortlopende financiering kwam naast het Achterstandsfonds onder andere vanuit sportimpuls en het stadsdeel. Samen met AOF Amsterdam wordt geprobeerd om onderdeel te worden van de gemeentelijk basisvoorziening. Ingrid Sijmons: "Dat zou ongeveer voor de helft goed zijn voor de financiering. Daarnaast willen we dat de zorgverzekeraars hun handen ineen slaan om de rest van het geld op te hoesten." 

Gezond en gelukkig Moerwijk
Een ‘man-made-blue zone’ is een regio in de wereld waar mensen langer, gelukkig en in goede gezondheid leven. Vanuit dit perspectief werkt huisarts Amanda de Glanville als medisch wijkmakelaar aan een coalitie van partners in de wijk. Haar rol is:

  • Samenwerking op gang brengen met zorgprofessionals en partnerorganisaties uit de wijk en uit Den Haag. ​
  • Collega huisartsen informeren, betrekken en motiveren om mee te werken met wijkbrede aanpak.​
  • Duurzame dialoog tussen huisartsen en wijkprofessionals met bewoners starten.​

De meerwaarde van een huisarts in de functie van medische wijkmakelaar is volgens Amanda de Glanville dat zij onafhankelijk kan opereren. Ze weet oude patronen, wantrouwen en argwaan door te breken en een brede visie van een gezonde wijk neer te zetten. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er is meer aandacht voor het perspectief van wijkbewoners. 

Financiering
De functie van medisch wijkmakelaar is het eerste jaar vergoed door het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden. Daarna is het gecontinueerd door Lijn 1 (ros). Wanneer samenwerking in de wijk eenmaal opgebouwd is, zou welzijn of een wijkmanager deze rol kunnen vervullen. 

Vind hier de presentatie, link naar de website en contactgegevens over Gezond en gelukkig Moerwijk.  

(Corona) Uurconsult en Multidisciplinair Overleg
Sascha Kotterer is voorzitter van het Utrechts Fonds Achterstandswijken eo en huisarts in een achterstandswijk. Met een casus legt zij uit waar zij het uurconsult en multidisciplinair overleg (MDO) voor inzet en waarom dit zo belangrijk is. In het uurconsult brengt de huisarts samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart waarmee de patiënt in zijn leven wordt geconfronteerd. Samen bespreken zij welke rol deze factoren spelen bij de klachten die de patiënt ervaart. De patiënt en huisarts krijgen meer inzicht in de situatie. Daarnaast is er beter inzicht in welke ondersteuning noodzakelijk is. Dat maakt de zorg efficienter. Bij een veelheid aan problemen en zorg- en hulpverleners van een patiënt kan een MDO worden gestart.

Het uurconsult en MDO is een flinke tijdsinvestering en een uitdaging om naast de spreekuren in te plannen. Volgens Sascha Kotterer vertaalt deze tijdsinvestering zich echter in betere en efficiëntere zorg op termijn. Sommige huisartsen plannen een dagdeel voor deze gesprekken, andere plannen het tussendoor of aan het einde van de dag. In sommige praktijken brengt een doktersassistent of POH eerst de complexe patiënten of hoge consultgebruikers in kaart. Vervolgens worden patiënten geselecteerd en geclusterd ingepland.

Vind hier de presentatie, link naar de website en contactgegevens over het uurconsult en multidisciplinair overleg.

Onderzoek en financiering
Inmiddels bieden meerdere Achterstandsfondsen het uurgesprek en het MDO aan. In sommige regio's mogen ook de POH en physisian assistant uurgesprekken voeren. Check de voorwaarden bij het regionale fonds.  

Het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden en Stichting Achterstandswijken Nijmegen deden onderzoek naar de inzet van het uurconsult.

Klik hier voor de evaluatie uitgevoerd in Den Haag. 

Download hier het onderzoeksrapport dat het Nijmeegse achterstandsfonds liet uitvoeren. 

Corona uurconsult
Sinds vorig jaar bestaat er het Corona uurconsult, specifiek ingezet bij mogelijke COVID-19 patiënten. Dit wordt gefinancierd door het Achterstandsfonds Noord-Holland. Lees hier wat de voorwaarden zijn.  

Krachtige basiszorg
De opschaling van één naar tien Krachtige basiszorg-praktijken in de vier grote steden van Nederland is onderzocht door Nivel. Richard Starmans, huisarts en adviseur van de Achterstandsfondsen bespreekt de uitkomsten van het onderzoek. 

Opschaling op basis van resultaten in Overvecht
Volgens het Nivel rapport werkt Krachtige basiszorg voor (kwetsbare) bewoners en zorgprofessionals. Bewoners krijgen de juiste zorg en de huisartsenpraktijken ervaren meer werkplezier. Zo begrijpt 75% van de patiënten​ klachten beter​ en 73% weet beter wat ze aan hun klacht kunnen doen. ​

De afgelopen twee jaren hebben praktijken een grote variatie van activiteiten​ opgezet aan teamscholing in de praktijk​, samenwerking in de wijk, casuïstiekbesprekingen, aanpassing van de organisatie en spreekuren​. In totaal vindt opschaling plaats in 13 praktijken. De goede resultaten bevestigen de eerdere ervaringen uit Utrecht Overvecht.  

In de drie opvolgende presentaties vertellen deelnemende huisartsen op welke wijze zij de praktijk(organisatie) hebben aangepast, wat wel/niet goed gaat in het toepassen en implementeren van Krachtige basiszorg en wat zij de komende jaren graag willen aanpakken.

Richard Starmans benadrukt het belang van borging en de mogelijkheid voor doorontwikkeling ​en om met nieuwe praktijken en regio’s te starten. Duidelijk moet worden welke randvoorwaarden​ daarvoor nodig zijn.  ​

​Deze factsheets tonen samen het het rapport van Nivel waarom  krachtige basiszorg nodig is en wat Krachtige basiszorg doet. 

​Vind hier de presentatie van Richard Starmans

Ervaringen in Rotterdam​
Marieke Out, huisarts in Gezondheidscentrum Lange Hille,​ vertelt over de extra inzet van een verpleegkundige specialist en praktijkverpleegkundige die zij financiert vanuit de Krachtige basiszorg regeling. Praktijken hebben de vrijheid gekregen om dit zelf in te richten.

Marieke Out benadrukt ook het belang van MDO's. Er is spake van complexe problematiek en de gefragmenteerde zorg, het onoverzichtelijk zorgaanbod​ naast groot verloop zorgprofessionals versterken het belang van samenwerking. Complexiteit is een puzzle die je alleen samen en met de patiënt goed oplost. 

Voor aanwezigen klinkt deze inzet ontzettend waardevol. Financieel is er alleen nog geen regeling voor praktijken in nieuwe regio's.

​Vind hier de presentatie van Marieke Out.  

Ervaringen in Utrecht​
Nanja Danhof, praktijkhoudend huisarts in Gezondheidscentrum Kanaleneiland,​ toont een vlog waarin zij haar gedachten en de dagelijkse praktijk met Krachtige basiszorg deelt. Duidelijk wordt onder andere het nut van een 4D gesprek.

Daarnaast vertelt Nanja Danhof over het belang van aandacht voor de praktijkorganisatie en medewerkers. Dit blijft vaak onderbelicht. Werken in een achterstandswijk is een vak apart, waarbij veel van assistentes wordt gevraagd. Het gaat niet alleen om aandacht voor de patiënt, maar ook om aandacht voor de praktijkmedewerkers.

Zorg verlenen in een achterstandswijk kun je volgens Nanja Danhof niet alleen doen. Dit gebeurt in samenwerking met elkaar in de wijk. Daarom kan ze ook niet meer terug naar de situatie van voor de start van Krachtige basiszorg. De toegevoegde waarde is zo overduidelijk.  

Ervaringen in Den Haag
Evelien van der Schoor, praktijkhoudend huisarts in Gezondheidspunt Laakkwartier, vertelt over de inzet van de POH Krachtige basiszorg. Daarnaast heeft zij samenwerking met Gezondheidscentrum SHG waardoor er een wijkbrede inzet van Krachtige basiszorg ontstaat. In de wijk heeft zich een kernteam gevormd die bestaat uit huisarts en POH Krachtige basiszorg, betrokkenen van Welzijn op recept, Parnassia (GGZ), de wijkverpleegkundige en medewerkers van CJG, AMW en WMO.  

Door Krachtige basiszorg krijgen patiënten meer regie over hun hulpvraag en daalt in het verloop de zorgconsumptie. Ook de inhoud van vervolgconsulten verandert​. Medewerkers in de huisartsenpraktijk hebben meer plezier in hun werk​ gekregen.

Haar focus ligt op een duurzame en toekomstbestendige samenwerking met het kernteam van partners in de wijk. Ook het behoud van de POH Krachtige Basiszorg is onzeker. Deze wordt voor nu door CZ vergoed voor de huidige deelnemers aan Krachtige basiszorg. Evelien van der Schoor mist structurele financiering van de niet-declarabele uren. Ze voert gesprekken met de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar over de continuïteit van de Krachtige basiszorg werkwijze.​

Vind hier de presentatie van Evelien van der Schoor

Hoe verder?
Voor alle praktijken geldt dat financiering in de toekomst een zorg is. Ze kunnen en willen niet meer terug naar de situatie zoals het was en zien ook dat deze werkwijze de zorg voor de patiënt verbetert en tegelijkertijd efficiënter maakt. Tegelijkertijd zijn ze nog lang niet klaar met het implementeren van deze werkwijze en vraagt samenwerking en de zorg voor kwetsbare patiënten continu aandacht.

Dagvoorzitter Leontien Sierts sluit de bijeenkomst af en meldt dat na de zomer een vervolgbijeekomst door de Achterstandsfondsen wordt georganiseerd, waarin verder wordt gepraat over een duurzame oplossing.  

Vragen over Krachtige basiszorg en het delen van goede- en minder goede voorbeelden kan in de community op LinkedIn. Via deze link kun je je aanmelden.

Tools & instrumenten vind je op www.toolkitkrachtigebasiszorg.nl.

Sleutelpersonen gezondheid in de huisartspraktijk
Vijf jaar geleden, in een tijd van veel Syrische vluchtelingen en bezuinigingen bij de AZC’s en op de inzet van tolken, hebben twee Limburgse huisartsen dit project opgezet. Op het juiste moment hebben de juiste mensen elkaar gevonden. Een Syrische vrouw die al 10 jaar in Nederland woonde wilde optreden als tolk, sociaal hulpverlener en maatschappelijk werker in een. Zij gedraagt zich als een familielid in het systeem. Patiënten kunnen door haar kennis van de cultuur en de taal beter worden geholpen. En voor de huisarts is het prettig dat hij af en toe even kan overleggen met de sleutelfiguur. In de loop van de tijd is het project verder geprofessionaliseerd. Zo is de toestemming van de patiënt netjes geregeld en vindt de communicatie beveiligd plaats via Zorgdomein. 
Wat begon met Syrische vluchtelingen is later uitgebreid naar mensen uit Eritrea, Ethiopië, Irak en Iran. 

Financiering 
Dit project is gefinancierd door het Achterstandsfonds Limburg. 

Vind hier de presentatie van Eugène Donné

Terecht Limburg, huisarts ondersteunt kwetsbare groepen
Aanleiding voor dit inspirerende project was de slechte toegang tot zorg en sociale voorzieningen van kwetsbare groepen als illegalen, daklozen en ex-gedetineerden. Huisartsen worden vaak geconfronteerd met allerlei hindernissen om deze patiëntengroep doorverwezen te krijgen omdat deze vaak niet in de bestaande zorgpaden passen. Door kennis te vergaren en samenwerkingsafspraken te maken met o.a. gemeente, GGZ en zorgverzekeraar zijn er stappen vooruit gezet. Aan de hand van een voorbeeld van een patiënt met een licht verstandelijke beperking wordt geschetst wat er is gedaan, wat helpt en welke barrières nog te slechten zijn.  

Financiering 
Dit project is gefinancierd door het Achterstandsfonds Limburg. 

Vind hier de presentatie van Harriët Plantinga en Ilse Mattheij.

Mentale gezondheid bij migranten
In dit bijzondere project worden bewoners met een migratieachtergrond door middel van groepsbijeenkomsten ondersteund om hen mentaal gezonder en weerbaarder te maken. Het project is gebaseerd op drie pijlers: een duurzame wijkstructuur van zorgprofessionals en sleutelpersonen vanuit de gemeenschap, een cultuursensitief aanbod en deskundigheidsbevordering van de zorgprofessionals in cultuursensitief werken. Met als uitkomsten dat de psychische zorg voor deze patiëntengroep effectiever is en de zorgprofessional meer voldoening heeft in zijn werk.  

Financiering
Dit project is gefinancierd door de betrokken organisaties en door Stichting Achterstandsfonds Nijmegen. 

Vind hier de presentatie van Liesbeth van Besouw en Jhadir Mohamed Said.

Sociaal Plein Damzicht
Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal domein is het project Sociaal Plein Damzicht. Aanleiding voor het project was de hoge werkdruk in de huisartsenpraktijk doordat veel patiënten met sociaal maatschappelijke vraagstukken bovengemiddeld vaak naar de huisartsenpraktijk kwamen. De samenwerking maakt het mogelijk om patiënten rechtstreeks door te verwijzen naar de partners in het sociaal domein met als uitkomst dat de patiënt de juiste ondersteuning krijgt in de vorm van zorg, welzijn, hulpverlening of een combinatie daarvan. Niet alleen de patiënt wordt er beter van, ook de praktijkmedewerkers hebben door deze aanpak meer plezier in hun werk. 

Financiering 
Dit project is gefinancierd door Fonds Achterstandswijken Delft, Schieland, Westland, de gemeente Schiedam en zorgverzekeraar DSW. 

Bekijk het filmpje. In deze nieuwsbrief lees je meer over de resultaten. 

Valpreventie: Minder vallen door meer bewegen
De gevolgen van een val zijn groot, zowel voor de ouderen zelf als voor de maatschappij. Per jaar belanden ruim 100.000 ouderen op de spoedeisende hulp door een valongeval, met hoge medische zorgkosten tot gevolg. Daarnaast is er ook het persoonlijk leed van de ouderen zelf die na een val vaak afhankelijk worden van anderen en geïsoleerd raken doordat zij er niet meer op uit kunnen.

Dit was de aanleiding voor het programma Minder vallen door meer bewegen dat WMO Radar in samenwerking met een huisartsenpraktijk en een fysiotherapeut met (financiële) ondersteuning van het FAW Rotterdam, gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis heeft ontwikkeld. Het doel van de interventie is het verminderen van valrisico’s bij ouderen door hen structureel meer te laten bewegen. Een wijkgericht kernteam dat bestaat uit welzijn, de fysiotherapeut en de huisarts screent ouderen op een verhoogd valrisico en verwijzen door naar het beweegprogramma.

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin een half uur wordt bewogen onder leiding van een fysiotherapeut (oefeningen voor spierversterking, balans en coördinatie). Het tweede half uur wordt besteed aan voorlichting over relevante thema’s door een professional uit de wijk, zoals voetverzorging, voeding en hulpmiddelen. Zo ontstaat een sterke integrale wijksamenwerking.

De deelnemers worden na afloop begeleid naar een laagdrempelig regulier beweegaanbod. Denk aan wandelgroepen (gratis), beweeguurtje door het Sportbedrijf (1 euro per keer) of studenten fysiotherapie die in het kader van hun studie beweegactiviteiten organiseren. Gemiddeld 50% van de deelnemers gaat na afloop van de cursus door met bewegen via het reguliere aanbod.

Er zijn diverse materialen ontwikkeld, zoals een handboek, cursusprogramma en video’s voor professionals en ouderen.

Voor meer informatie over Valpreventie bij ouderen: Kenniscentrum Letselpreventie, VeiligheidNL.

Financiering
Dit project wordt gefinancierd door FAW Rotterdam, gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis.

Vind hier de presentatie van Veronique Vaarten. Of bekijk het filmpje waarin zorgverleners en deelnemers vertellen over Minder vallen, meer bewegen!

Psychosociaal risicomanagement in de huisartsenpraktijk
Het bericht dat een cliënt van de Stadsbank gemiddeld een schuld heeft van 40.000 euro was de aanleiding voor het ontwikkelen van deze interventie door een Twentse huisartsenpraktijk. In de dagelijkse praktijk bleken huisarts en POH GGZ zelden te vragen naar schulden, terwijl sociale problemen oorzaak kunnen zijn van lichamelijke en psychische klachten. Klachten die niet worden opgelost zolang de sociale problematiek niet wordt aangepakt.

Het doel van de interventie is het oplossen van sociale problemen, empowerment van de patiënt, gezondheidswinst en beheersing van zorgkosten. Hoe gaat dat in zijn werk?

Aan de hand van de zelf ontwikkelde screeningstool ‘Patient Social Risk Indicator’ worden de sociale risico’s van de patiënt op het gebied van onder andere arbeid, inkomen, ziekte en levensgebeurtenissen, in kaart gebracht. De huisarts screent tijdens het spreekuur patiënten die hiervoor in aanmerking komen: lage sociaal economische status, lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak en vermoeden van sociale problematiek. Deze patiënten worden uitgenodigd voor het sociaal service consult door de POH GGZ Welzijn. Samen met de patiënt wordt gekeken of er meer speelt dan de lichamelijke en psychische klachten. Door beter te screenen op sociale problematiek kunnen patiënten beter geholpen worden.

In totaal werden 54 patiënten geselecteerd, van wie er daadwerkelijk 40 zijn geholpen in 4 à 5 sessies van een uur. In deze gesprekken werd onder andere aandacht besteed aan de psychosociale hulpvraag van de patiënt, het contact met het sociaal domein en het structureren van zorg. De patiënten die hebben meegedaan zijn tevreden, vooral over de praktische aanpak. De verslaglegging vindt plaats in het HIS.

De interventie is in 2018 gestart en de afgelopen jaren in de eigen praktijk ingezet. Het wordt stap voor stap doorontwikkeld. Er zijn contacten met andere huisartsenpraktijken, de Twentse huisartsen coöperatie Thoon en de zorgverzekeraar voor implementatie in de regio. Voor een verslag en materiaal over de aanpak kunnen geïnteresseerden contact opnemen met fondscoördinator Mariëtte Vrielink via m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl. De huisarts is beschikbaar voor een persoonlijke telefonische toelichting.

Financiering
Dit project is gefinancierd door het Achterstandswijken Ontwikkelings Fonds Twente.

Victor, casemanager voor complexe patiënten
Geïnspireerd door de kennismaking met ‘zuster Agnes’ tijdens een reis van het Achterstandsfonds naar Berlijn in 2015 is in Utrecht de Victor in het leven geroepen. Victor staat voor 

Verantwoordelijk voor het integreren van zorg

Inventariseren van problemen / knelpunten

Contact houden

Taken verdelen

Overzicht houden / Ondernemen

Reflecteren / Evalueren

Het wordt ingezet bij patiënten met een hoge complexiteit in zorg en ondersteuning. Waar het MDO niet voldoende oplevert en sprake is van veel versnipperde zorg en veel verschillende hulp- en zorgverleners wordt een Victor ingezet.

In het MDO wordt afgesproken wie de Victor is. De Victor is als regisseur verantwoordelijk voor het afstemmen van zorg, het verzamelen van informatie en het contact houden met alle betrokkenen. Er worden afspraken gemaakt met alle betrokkenen over de manier waarop wordt gecommuniceerd, bij voorkeur via bestaande kanalen zoals een Siilo-groepje of OZO Verbindzorg.  

De Victor is geen casemanager. Waar een casemanager zich richt op een bepaald domein, bijvoorbeeld dementie, en in dienst is van een instelling, gaat de Victor over alle domeinen en hoeft bovendien geen zorgverlener te zijn. Ook de mantelzorger kan de Victor zijn. Het geeft zowel de patiënt als de hulp- en zorgverleners een beter overzicht, de zorg is minder versnipperd en het geeft een boost aan de samenwerking in de wijk.

Een Victor wordt niet vaak meer ingezet. Een MDO-scholing helpt om de kwaliteit en opbrengsten van het MDO te verbeteren, waardoor er minder Victors nodig zijn. Ook de start van Krachtige Basiszorg heeft een betere samenwerking opgeleverd.

Het Achterstandsfonds heeft de start van de Victor extra gefinancierd. Nu worden alleen nog de MDO’s door het fonds ondersteund. De andere Victor-taken gaan tussen de bedrijven door. Betere afstemming levert uiteindelijk tijdswinst op.

Financiering
Dit project is gefinancierd door Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland.

Vind hier de presentatie van Rebecca Houtman. Voor meer info en contactgegevens, klik hier. Of bekijk het filmpje over dit project.